INFORMACJE OGÓLNE obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022

INFORMACJE OGÓLNE

obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022

 1. Opłata za korzystanie z usług przedszkola, w tym za wyżywianie, wyliczana jest za dany miesiąc z dołu, na podstawie rzeczywistej liczby dni obecności dziecka w przedszkolu. Naliczaniem opłat zajmuje się Intendent przedszkola korzystając z aplikacji Obecności.pl. Rodzice mają obowiązek uiszczenia opłaty do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie (czyli do 10-tego października opłata za wrzesień itd.), przelewając DOKŁADNĄ KWOTĘ należności, określoną w naliczeniu zobowiązania jako „wpłata do banku”, na rachunek bankowy:

27 1020 2124 0000 8002 0141 1099

Ponadto w tytule wpłaty należy podać następujące informacje:

 • imię i nazwisko dziecka;
 • numeru grupy do której uczęszcza.

UWAGA:
Wyklucza się łączenie składek jednorazowych (np. darowizny itp.) z comiesięczną należnością wnoszoną przez rodziców na konto bankowe przedszkola!!!

 1. Rodzice mogą wesprzeć działalność Rady Rodziców i przedszkola przekazując darowiznę. Dotychczas przekazywana kwota darowizny wynosiła średnio 50 zł od jednego dziecka (70 zł od rodzeństwa). Wpłaty przyjmowane będą w administracji przedszkola do 31.10.2021 roku lub w innym terminie wskazanym przez rodzica/opiekuna prawnego.

III. Rodzice mogą skorzystać z ubezpieczenia dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w roku szkolnym 2021/2022. Po analizie ofert Rada Rodziców zaproponowała ubezpieczenie dzieci w firmie Compensa na poniższych zasadach:

 • suma ubezpieczenia – 17 000 zł
 • kwota składki jednorazowej – 30,00 zł
 • składki przyjmuje administracja przedszkola do 27.09.2021 r. w godzinach:

     7:00-15:00 (pon., śr., pt.) oraz 7:30-15:30 (wt., czw.)

Zakres ubezpieczenia:

Zakres podstawowy:

 1. Śmierć w skutek NNW – 17 000 zł.
 2. Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci w skutek NW w środku lokomocji lub aktów terroru – 8 500 zł.
 3. Trwały uszczerbek na zdrowiu w skutek NW – 13 000 zł.
 4. Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru – 6 500 zł.
 5. Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia – 200 zł.
 6. Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu – 150 zł.
 7. Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW – 10 000 zł.
 8. Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW – 500 zł.
 9. Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW – 500 zł.
 10. Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią Ubezpieczonego dziecka w skutek NNW – 200 zł.

Zakres dodatkowy:

 1. Zwrot kosztów leczenia – 5 200 zł.
 2. Dzienne świadczenie szpitalne – 50 zł/dzień, limit 2 250 zł
 3. Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego – 5 000 zł.
 4. Zwrot kosztów rehabilitacji – 6 500 zł.
 5. Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych – 5 200 zł. lub uszkodzenia sprzętu medycznego –  limit 500 zł.
 6. Zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego – 1 000 zł
 7. Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby – 35 zł/dzień, limit 2 000 zł
 8. Bezpieczne dziecko w sieci – 2 zgłoszenia
 9. Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia – 5 000 zł.
 10. Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka – 1 zgłoszenie, pomoc 6 godzin.

UWAGA:
Poniżej link do „Ogólnych warunków ubezpieczenia NNW”

https://www.compensa.pl/ogolne-warunki-ubezpieczenia