Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/manafi/ftp/pp2man/wp-content/themes/anima/includes/loop.php on line 298

INFORMACJE OGÓLNE obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024

INFORMACJE OGÓLNE
obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024

 

I. Opłata za korzystanie z usług przedszkola, w tym za wyżywianie, wyliczana jest za dany miesiąc z dołu, na podstawie rzeczywistej liczby dni obecności dziecka w przedszkolu. Naliczaniem opłat zajmuje się Intendent przedszkola korzystając z aplikacji Obecności.pl. Rodzice mają obowiązek uiszczenia opłaty do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie (czyli do 10-tego października opłata za wrzesień itd.), przelewając DOKŁADNĄ KWOTĘ należności, określoną w naliczeniu zobowiązania jako „wpłata do banku”, na rachunek bankowy:

27 1020 2124 0000 8002 0141 1099

Ponadto w tytule wpłaty należy podać następujące informacje:

– imię i nazwisko dziecka;
– numeru grupy do której uczęszcza.

UWAGA:
Wyklucza się łączenie składek jednorazowych (np. darowizny itp.) z comiesięczną należnością wnoszoną przez rodziców na konto bankowe przedszkola!!!

II. Rodzice mogą wesprzeć działalność Rady Rodziców i przedszkola przekazując darowiznę. Kwota darowizny wynosi 70 zł od jednego dziecka (100 zł od rodzeństwa). Wpłaty przyjmowane są w administracji przedszkola do 31.10.2023 roku lub w innym terminie wskazanym przez rodzica/opiekuna.

III. Rodzice mogą skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w roku szkolnym 2023/2024 (od 01.09.2023r. do 31.08.2024r.). Po analizie ofert Rada Rodziców zaproponowała ubezpieczenie dzieci w firmie Allianz na poniższych zasadach:

 • suma ubezpieczenia – 20 000 zł

 • kwota składki jednorazowej – 71,00 zł

 • składki przyjmuje administracja przedszkola do 22.09.2023 r. w godzinach:  7:00-15:00 (pon.-śr., pt.) oraz 7:30-15:30 (czw.)

 

Ubezpieczenie NNW obejmuje:

Pakiet PLUS, wersja A

1. Śmierć w skutek NNW – 20 000 zł.

2. Uszczerbek na zdrowiu w skutek NW – 200 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu.

4. Koszty leczenia i rehabilitacji powstałe w wyniku wypadku – do 3 000 zł. Koszty zakupu lub wypożyczenia wózka inwalidzkiego dodatkowo do 6 000 zł.

5. Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku – 400 zł.

6. Pogryzienie przez psa lub inne zwierzęta – 400 zł.

6. Bezpieczne dziecko w sieci2 zgłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Opłata za korzystanie z usług przedszkola, w tym za wyżywianie, wyliczana jest za dany miesiąc z dołu, na podstawie rzeczywistej liczby dni obecności dziecka w przedszkolu. Naliczaniem opłat zajmuje się Intendent przedszkola korzystając z aplikacji Obecności.pl. Rodzice mają obowiązek uiszczenia opłaty do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie (czyli do 10-tego października opłata za wrzesień itd.), przelewając DOKŁADNĄ KWOTĘ należności, określoną w naliczeniu zobowiązania jako „wpłata do banku”, na rachunek bankowy:

27 1020 2124 0000 8002 0141 1099

Ponadto w tytule wpłaty należy podać następujące informacje:
imię i nazwisko dziecka;
numeru grupy do której uczęszcza.

UWAGA:
Wyklucza się łączenie składek jednorazowych (np. darowizny itp.) z comiesięczną należnością wnoszoną przez rodziców na konto bankowe przedszkola!!!

II. Rodzice mogą wesprzeć działalność Rady Rodziców i przedszkola przekazując darowiznę. Dotychczas przekazywana kwota darowizny wynosiła średnio 50 zł od jednego dziecka (70 zł od rodzeństwa). Wpłaty przyjmowane będą w administracji przedszkola do 31.10.2022 roku lub w innym terminie wskazanym przez rodzica/opiekuna prawnego.
III. Rodzice mogą skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w roku szkolnym 2022/2023 (od 01.09.2022r. do 31.08.2023r.). Po analizie ofert Rada Rodziców zaproponowała ubezpieczenie dzieci w firmie Compensa na poniższych zasadach:

 • suma ubezpieczenia – 17 000 zł
 • kwota składki jednorazowej – 33,00 zł
 • składki przyjmuje administracja przedszkola do 30.09.2022 r. w godzinach:
  7:00-15:00 (pon., śr., pt.) oraz 7:30-15:30 (wt., czw.)

Ubezpieczenie NNW obejmuje:

I. Zakres podstawowy:

 1. Śmierć w skutek NNW – 17 000 zł.
 2. Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci w skutek NW w środku lokomocji lub aktów     terroru – 8 500 zł.
 3. Trwały uszczerbek na zdrowiu w skutek NW – 13 000 zł.
 4. Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru – 6 500 zł.
 5. Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję,
  użądlenia – 200 zł.
 6. Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu – 150 zł.
 7. Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW – 10 000 zł.
 8. Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW – 500 zł.
 9. Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW – 500 zł.
 10. Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią Ubezpieczonego dziecka w skutek NNW – 200 zł.

II. Zakres dodatkowy:

 1. Zwrot kosztów leczenia – 5 200 zł.
 2. Dzienne świadczenie szpitalne – 50 zł/dzień, limit 2 250 zł.
 3. Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego – 5 000 zł.
 4. Zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki – 5 zł/ dziennie, limit 900 zł.
 5. Zwrot kosztów rehabilitacji – 6 500 zł.
 6. Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego – 5 200 zł (limit na uszk. sprzęt medyczny 500 zł)
 7. Zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego – 1 000 zł
 8. Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby – 35 zł/dzień, limit 2 000 zł
 9. Bezpieczne dziecko w sieci – 2 zgłoszenia
 10. Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia – 5 000 zł.

UWAGA:

Poniżej link do „Ogólnych warunków ubezpieczenia NNW”

https://www.compensa.pl/ogolne-warunki-ubezpieczenia