Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/manafi/ftp/pp2man/wp-content/themes/anima/includes/loop.php on line 298

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Lwówku Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: 

http://pp2.przedszkola-lwowekslaski.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Lwówku Śląskim
ul. Partyzantów 10, 59-600 Lwówek Śląski
Tel: 75 782 47 21
e-mail: ppnr2@poczta.onet.pl

Data publikacji strony internetowej:  wrzesień 2019 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.04.2024 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak jednoliterowych skrótów klawiaturowych

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ułatwienia na stronie internetowej: 

Strona przedszkola posiada następujące narzędzia dostępności:

– powiększ czcionkę

– zmniejsz czcionkę

– skala szarości

– wysoki kontrast

– odwrócone kolory

– jasne tło

– podkreślenie linków

– pogrubiona czcionka

– reset.

Oświadczenie sporządzono dnia 18.02.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem dostępności, Panią Alicją Pawełkiewicz, ppnr2@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 782 47 21 wew. 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Aby dostać się do budynku przedszkola, należy pokonać furtkę, a następnie wejść po
  9 schodach bez podjazdu dla wózków do drzwi wejściowe – otwieranych ręcznie.
  W jednostce nie ma obszarów kontroli. Od strony parkingu znajduje się wejście służbowe, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne, ono również nie posiada podjazdu dla wózków.

 2. Budynek składa się z 2 części: parter oraz piętro. Aby dostać się na poziomy powyżej parteru, należy pokonać schody.

 3. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 4. Na parkingu przy przedszkolu nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

 5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym, ale istnieje zakaz wprowadzania psów na teren przedszkola.

 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.