Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/manafi/ftp/pp2man/wp-content/themes/anima/includes/loop.php on line 298

Ochrona danych osobowych

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Lwówku Śląskim z siedzibą
ul. Partyzantów 10, 59-600 Lwówek Śląski informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana i Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Nr 2 w Lwówku Śląskim z siedzibą ul. Partyzantów 10,
  59-600 Lwówek Śląski, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola;
 • przedstawicielem Administratora jest – nie wyznaczono przedstawiciela;
 • Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie
  e-mail: safe-work@wp.pl;
 • Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wychowania przedszkolnego, realizacji zadań statutowych przedszkola, promocji przedszkola;

podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych jest: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).      

  • odbiorcą Pani/Pana dziecka danych osobowych będzie – nie będzie odbiorcy;
  • Pani/Pana dziecka dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  •  okres przechowywania Pani/Pana i Pani/Pana dziecka danych osobowych upływa z dniem zakończenia wychowania przedszkolnego;
  • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych od 25 maja 2018 r. Do tego terminu Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych;
  • Przetwarzanie danych jest wymogiem ustawowym określony  w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) ustawa  z dnia 7 września   1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r. poz. 1646);      
  • Pani/Pana dziecka dane osobowe: nie będą profilowane