Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/manafi/ftp/pp2man/wp-content/themes/anima/includes/loop.php on line 298

Odpłatność

Odpłatność

Zasady odpłatności za przedszkole

PODSTAWA PRAWNA:
Uchwała Nr XLIX/414/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
i Miasto Lwówek Śląski.

1. Nieodpłatne świadczenie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest realizowane w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 8.00 do 13.00 i obejmuje pobyt dziecka
w przedszkolu w wyżej wymienionych godzinach.

2. Rodzice ponoszą odpłatność za:
1) każdą godzinę korzystania przez dziecko w wieku do lat 5, z usług  przedszkola poza bezpłatnymi godzinami (od 8.00 do 13.00), w kwocie 1,00 zł za każdą godzinę zajęć;
2) wyżywienie dziecka wg obowiązującej w przedszkolu stawki żywieniowej.

3. Rodzice dzieci w wieku 6 lat, które w danym roku szkolnym realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, ponoszą opłaty wyłącznie za korzystanie z wyżywienia.

4. Opłata za korzystanie z usług przedszkola, w tym za wyżywianie, wyliczana jest za dany miesiąc z dołu, na podstawie rzeczywistej liczby dni obecności dziecka w przedszkolu i wnoszona do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

5. Na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka obniża się wysokość opłaty o której mowa w pkt 2 ppkt 1), do wysokości 50% opłaty za dziecko, w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny.

6. Opłaty dokonuje się na rachunek bankowy:

27 1020 2124 0000 8002 0141 1099

7. Przy dokonywaniu opłaty należy pamiętać o wpisaniu imienia i nazwiska dziecka, jego numeru identyfikacyjnego oraz numeru grupy do której uczęszcza.

 

Stawka żywieniowa

Wysokość opłaty za wyżywienie dzieci wg obowiązującej w przedszkolu stawki żywieniowej od 01.09.2022 r. wynosi:

 

WARIANT

POSIŁKI

STAWKA DZIENNA ŻYWIENIOWA

 I

Śniadanie
Obiad
Podwieczorek

10 zł

 II

Śniadanie
Obiad

7 zł

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA INTENDENT