Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/manafi/ftp/pp2man/wp-content/themes/anima/includes/loop.php on line 298

Zasady rekrutacji

 

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W LWÓWKU ŚLĄSKIM

  1. Rekrutacja przeprowadzana jest co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

  2. W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/ opiekunowie prawni dziecka obecnie uczęszczającego do naszego przedszkola składają DEKLARACJĘ o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w następnym roku szkolnym.

  3. Niezłożenie ww. deklaracji przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka jest jednoznaczne z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA.

  4. Kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Lwówek Śląski przyjmuje się do przedszkola według następujących etapów:

I ETAP

KRYTERIA USTAWOWE

Lp. Kryterium Wartość punktowa
1. wielodzietność rodziny kandydata 150
2. niepełnosprawność kandydata 150
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 150
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 150
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 150
6. samotne wychowanie kandydata w rodzinie 150
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą 150

II ETAP

KRYTERIA LOKALNE

Lp. Kryterium Wartość punktowa
a) Kandydat w wieku 3 i 4 lat, ubiegający się o przyjęcie do przedszkola publicznego 80
b) Kandydat obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego pracujących/pracujący w pełnym wymiarze czasu pracy, uczących/uczący się w trybie dziennym, prowadzących/prowadzący gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 20
c) Kandydat, którego rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko jako mieszkańcy gminy Lwówek Śląski, są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Lwówek Śląski 20
d) Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu 10
e) Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny. 20
  1. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z największą liczbą punktów.

  2. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów, pierwszeństwo uzyskują kandydaci spełniający odpowiednio kryterium e), a następnie kolejno: a), b), c) i d).

III ETAP

Kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy Lwówek Śląski przyjmuje się do przedszkola wg kryteriów I i II etapu rekrutacji, o ile przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, po dwóch pierwszych etapach rekrutacji.