ZASADY REKRUTACJI

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2

W LWÓWKU ŚLĄSKIM

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Lwówek Śląski przyjmuje się do przedszkola według następujących etapów:

I ETAP

KRYTERIA USTAWOWE

 

 

Lp.

Kryterium

Wartość punktowa

1.

wielodzietność rodziny kandydata

150

2.

niepełnosprawność kandydata

150

3.

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

150

4.

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

150

5.

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

150

6.

samotne wychowanie kandydata w rodzinie

150

7.

objęcie kandydata pieczą zastępczą

150


 

II ETAP

KRYTERIA LOKALNE

 

Lp.

Kryterium

Wartość punktowa

a)

Kandydat w wieku 3 i 4 lat, ubiegający się o przyjęcie do przedszkola publicznego

50

b)

Kandydat obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego pracujących/pracujący w pełnym wymiarze czasu pracy, uczących/uczący się w trybie dziennym, prowadzących/prowadzący gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

20

c)

Kandydat, którego rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko jako mieszkańcy gminy Lwówek Śląski, są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Lwówek Śląski

20

d)

Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu

10

e)

Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

20


 

1. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z największą liczbą punktów.

2. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów, pierwszeństwo uzyskują kandydaci spełniający odpowiednio kryterium e), a następnie kolejno: a), b), c) i d).

 

III ETAP

Kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy Lwówek Śląski przyjmuje się do przedszkola wg kryteriów I i II etapu rekrutacji, o ile przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, po dwóch pierwszych etapach rekrutacji.

Terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego.

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami

od 24 lutego 2020 r.
do 13 marca 2020 r.

do godz. 15:00

od 1 czerwca 2020 r.

do 12 czerwca 2020 r.

do godz. 15:00

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

od 16 marca 2020 r.

do 19 marca 2020 r.

od 15 czerwca 2020 r.

do 18 czerwca 2020r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

20 marca 2020 r.

do godz. 12:00

19 czerwca 2020 r.

do godz. 12:00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 20 marca 2020 r.

do 27 marca 2020 r.

do godz. 15:00

od 19 czerwca 2020 r.

do 24 czerwca 2020 r.

do godz. 15:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

30 marca 2020 r.

o godz. 12:00

25 czerwca 2020 r.

do godz. 12:00

5.

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej